Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 6 Luty 2016 Imieniny: Doroty i Tytusa
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
05.02.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1515 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2016r. (piątek) o godz. 7.30  w Urzędzie Gminy Świdnica (sala nr2) przy ul. Długiej Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego (PTZ' 2017)
6.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

             Eliasz Madej 

Załączniki

04.02.2016
Gmina Świdnica już szósty rok realizuje Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców.  

Lakowanie zębów jest zabiegiem profilaktycznym polegającym na wypełnianiu bruzd zębów lakiem szczelinowym. Nie mylmy z lakierowaniem i lapisowaniem, gdzie lakierowanie zębów to zabieg polegający na pokryciu zębów cienką warstwą preparatu zawierającą związek fluoru w celu ich wzmocnienia, natomiast lapisowanie – to zabieg impregnacji tkanki próchniczej za pomocą azotanu srebra.

Serdecznie zapraszam rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na stałe w gminie Świdnica, które mają ukończone 7 lat do udziału w programie, który w całości jest finansowany z budżetu Gminy Świdnica. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny (nr tel. 605548811)  lub osobisty (Hala sportowa ,,Świdniczanka”  w Świdnicy) z lekarzem stomatologiem – Panią Beatą Wojtków w kwestii ustalenia terminu lakowania zębów w ramach programu.

 

Adam Jaskulski

       Wójt Gminy Świdnica

29.01.2016

   Od poniedziałku - 1 lutego do 2 marca br. można składać wnioski w ramach III edycji projektu „Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”. Małe lubuskie organizacje i grupy mieszkańców mogą uzyskać na swoje działania nawet do 5.000 zł. Celem projektów ma być przede wszystkim aktywizowanie lokalnych społeczności i inicjowanie współpracy mieszkańców, którzy chcą działać wspólnie na rzecz swojej społeczności lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać i potrzebują wsparcia na starcie.

Szczegóły dot. zasad składania wniosków dostępne w REGULAMINIE

Załączniki

29.01.2016

  Dowód osobisty zgłoszony jako utracony, a potem odnaleziony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie, na skutek zgłoszenia utraty, nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego. Niemniej jednak dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.

19.01.2016

     W dziale Współpraca z organizacjami pozarządowymi BIP Urzędu Gminy Świdnica dostępne jest zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
 
1 2 3 4 ...5